Công văn số 451/PGDĐT-KT&KĐCLGD V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 884/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 23/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2018-2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 như sau: