HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 3 TỰ HỌC (Từ ngày 14/4/2020)

Bài tập tự luyện Toán. Tiếng Việt

CÁC ĐỀ ÔN LUYỆN TOÁN -  TIẾNG VIỆT

ĐỀ 7

I/ Phần trắc nghiệm:  Khoanh tròn vào đáp án đúng

1.Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55  là:

A.100                   B.799              C.744              D. 689

2. Giá trị biểu thức:  930 – 18 : 3 là:

A.924                   B. 304             C.6                            D. 912

3.        7m 3 cm = ....... cm:

A.  73                   B. 703             C. 10               D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A.  75 quyển         B. 30 quyển                   C. 6 0 quyển                  D. 125 quyển

 

 

 

5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A.

1

         B.

1

           C.

1

            D.

1

6

7

8

9

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A.  52dm    B.70cm       C.7dm         D. 70 dm

7.     Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông?

 
 

 

 

 

A. 1            B. 2             C.3              D. 4

8.       8 x 7 < ..... x 8

A. 7                B. 5                  C. 8            D. 6  

II/ Phần tự luận

Bài1:  Tính giá trị của biểu thức:

267  + 125 – 278                                        538 – 38 x 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm X:

X  : 7 =  100 + 8                      X   x 7 = 357       

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (2 điểm) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

Bài giải:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ĐỀ 8

Bài 1:   Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

1) 856: 4 có kết quả là:   

                A.  214                         B.  241                            C.  225

2) 64  x 5 có kết quả là:  

                 A. 203                    B. 320                          C. 415

3) 75+ 15 x 2 có kết quả là:   

                  A. 180                   B. 187                         C. 105.

4) 7 gấp lên 8 lần được :     

                   A. 64                     B. 56                  C. 49

5) Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

                     A. 24 m                           B.  48 m                         C. 135 m

6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông  đó là:

                     A. 200                              B.140                       C.240.

 7) Tìm x:  X : 3 = 9       Vậy X = ?       

                     A.  X = 3                          B.  X = 27                C.  X = 18

8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có bao nhiêu cái lồng để nhốt hết số gà?

                    A.4                                    B. 3                           C.2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147                  b) 627- 459                   c)  419  x 2                     d) 475 : 5                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:                                   

              a)   55: 5 x 3                                                               b)  (12+ 11) x 3      

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ĐỀ 9

I/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng .

          1. Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 936              B. 639          C. 963          D. 886

               2. Kết quả của phép chia : 84 : 4 là;

                   A. 14                 B. 21              C. 8               D. 12

               3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:

                    A. 781              B. 681             C. 921         D. 671

               4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

                   A. 39                 B. 19                C. 91          D. 20

II/ Tự luận:

1. Đặt tính rồi tính; .

          486 + 303                                670 – 261             106 x 9                 872 : 4

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

2. Tìm y: .

                  72 : y = 8             y + 158 = 261         5 x y = 375         y : 5 = 141

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

3.. Năm nay ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi ông?

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

4. . Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

 

 

 

 

ĐỀ 10

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

 1. Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

          a. 15 lít                b. 49 lít                            c. 56 lít                 d. 65 lít

2. 7m 4cm = …….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

a. 74cm               b. 740cm                         c. 407cm              d. 704cm

3. Tổng của 16 và 14 rồi nhân với 4 là:

a. 30                    b. 34                      c. 72                      d. 120

4. Một cái ao hình vuông có chu vi là 24 m thì cạnh của hình vuông đó là:

          a. 4m                    b. 6m                             c. 8m                    d. 12cm

5. Số thích hợp viết vào chỗ trống trong phép tính

          
  

  x 6

 

  : 8

 

4

   
   
 
 

 

                                                                                                là:

          a. 24 và 3              b. 24 và 4                       c. 24 và 6              d. 24 và 8

6.  của 24 kg là:

          a. 1kg                   b. 3 kg                            c. 6 kg                  d. 8 kg

7. Giá trị của chữ số 3 trong số 132 là:

  a. 300                 b. 30                              c. 3              d. Cả a, b, c đều sai

9. Số dư trong phép chia 27 : 5 là :

          a. 1                       b. 2                                c. 3                       d. 4

PHẦN II: TÍNH

1. Đặt tính rồi tính.

576 + 185                720 – 342                             75 x 7                              786 : 6

……………                      ……………                .…………..              …………….

……………                      ……………                .…………..              …………….

……………                      ……………                .…………..              …………….

……………                      ……………                .…………..              …………….

2. Tìm x:

x + 23 = 81                                                            100 : x = 4

…………………………….                                  ……………………………..

…………………………….                                  ……………………………..

…………………………….                                  ……………………………...

3. Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

  ……………………………………………………………………………………………………

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

MÔN TIẾNG VIỆT

 

ĐỀ 8

I – Bài tập về đọc hiểu

Người thầy đạo cao đức trọng

   Ông Chu Văn An đời Trần nổi tiếng là một thầy giáo giỏi, tính tình cứng cỏi, không màng danh lợi.

   Học trò theo học ông rất đông. Nhiều người đỗ cao và sau này giữ những trọng trách trong triều đình như các ông Phạm Sư Mạnh, Lê Quát vì thế mà vua Trần Minh Tông vời ông ra dạy thái tử học. Đến đời Dụ Tông, vua thích vui chơi, không coi sóc tới việc triều đình, lại tin dùng bọn nịnh thần. Ông nhiều lần can ngăn nhưng vua không nghe. Cuối cùng, ông trả lại mũ áo triều đình, từ quan về làng.

   Học trò của ông, từ người làm quan to đến người bình thường, khi có dịp tới thăm thầy cũ, ai cũng giữ lễ. Nếu họ có điều gì không phải, ông trách mắng ngay, có khi không cho vào thăm.

   Khi ông mất đi, mọi người đều thương tiếc. Ông được thờ tại Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long.

(Theo Phan Huy Chú )

 Dựa theo nôi dung của bài ghi chữ cái trước ý trả lời đúng vào vở

1. Tính tình thầy giáo Chu Văn An thế nào ?

a- Cứng cỏi, không màng danh lợi

b- Dạy giỏi, Cứng cỏi, không màng danh lợi

c- Cứng cỏi, không màng hư danh

2. Vì sao thầy Chu Văn An trả lại mũ áo triều đình, từ quan về làng ?

a- Vì nhiều lần thầy ngăn vua không nên mải vui chơi cần lo việc nước nhưng vua không nghe

b- Vì nhiều lần thầy khuyên nhà vua nhưng vua không nghe

c- Vì nhiều lần thầy can ngăn nhà vua nhưng vua không nghe

3. Khi học trò đến thăm, thầy Chu Văn An cư xử với họ ra sao ?

a- Nếu có điều gì không phải thì trách mắng ngay rồi cho họ vào thăm

b- Nếu có điều gì họ không phải thì trách mắng ngay, có khi không cho vào thăm

c- Nếu có điều gì không phải thì đánh phạt ngay, có khi không cho vào thăm

4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện ?

a- Ca ngợi người thầy thẳng thắn, ghét bọn nịnh thần

b- Ca ngợi người thầy tài giỏi, không ưa danh lợi

c- Ca ngợi người thầy tài giỏi, có đạo đức cao quý

Đề 9

 

 1.Đọc thầm:

                                           Cuộc chạy đua trong rừng

 

          Cuộc đua đã đến. Sáng sớm bãi cỏ đông nghẹt. Chị em nhà Hươu sốt ruột gặm lá. Thỏ Trắng, Thỏ Xám thận trọng ngắm nghía các đối thủ. Bác Quạ bay đi bay lại giữ trật tự. Ngựa Con ung dung bước vào vạch xuất phát.

          Tiếng hô “ Bắt đầu! ” vang lên. Các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất… Vòng thứ hai… Ngựa Con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn. Bỗng chú có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thảng thốt : một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra. Gai nhọn đâm vào chân làm Ngựa Con đau điếng. Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Nhìn bạn bè lướt qua mặt, Ngựa con đỏ hoe mắt, ân hận vì không làm theo lời cha dặn.

            Ngựa Con rút ra được bài học quý giá : đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất.

                                                                                                                         TheoXuânHoàng

 1. Dựa theo nôi dung của bài ghi câu trả lời đúng vào vở:

Câu 1:  Ngựa Con đã chạy như thế nào trong hai vòng đua đầu tiên?

 1.  Ngựa Con đã  dẫn đầu bằng những sải dài khỏe khoắn.
 2.   Ngựa Con chạy vừa nhởn nhơ gặm cỏ.
 3. Ngựa Con chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại.

Câu 2 :  Cuộc chạy đua gồm các con vật nào tham gia?

 1.  Chị em nhà Hươu và Ngựa Con.
 2.  Chị em nhà Hươu và Ngựa Con, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, bác Quạ.
 3.  Ngựa Con, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, bác Quạ.

 Câu 3 : Vì sao ngựa con ân hận?

 1. Vì ngựa con thua cuộc.
 2. Vì bị gai đâm vào chân.
 3. Vì không làm theo lời cha dặn

Câu 4 :  Ngựa Con rút ra bài học gì?

 1.  Chỉ chải chuốt hình dáng bên ngoài là đủ.
 2.  Kiên trì và nhẫn nại.
 3.  Đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất.

Câu 5 : Trong câu: “ Bác Quạ bay đi bay lại giữ trật tự .” tác giả đã sử dụng biện pháp gì?

 1.  So sánh.                         b.  Nhân hoá                  c. So sánh và nhân hoá

Câu 6 : Bô phận in đậm trong câu “ Ngựa Con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn.”    trả lời cho câu hỏi nào ?

 1. Bằng gì?                                     b.  Làm gì?                               c.  Như thế nào

Câu 7 ):  Tìm những từ chỉ đặc điểm trong câu : “Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại.”

Từ chỉ đặc điểm là:…………

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

Bài 1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

- sản ....uất /..................

-.......ơ dừa/...................

- sơ .......uất/...............

- ....ơ lược/.................

b) ươn hoặc ương

- mái tr............./..............

- giọt s............./...............

- tr..........tới/..................

-s.........núi/...................

Bài 2: Gạch chân các từ dùng nhân hóa trong đoạn văn sau:

Cò biết ở sạch. Cò mải mê nhặt ốc ,chui giữa lách với lau . Đôi cánh Cò trắng phau bị lấm đầy bùn đất .  Nhưng cò biết ở sạch, vội vã bước ra sông, Cò tắm gội sạch bong, lại tung bay trắng toát.

Bài 3. Thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp rồi chép lại các câu sau :

a) Bạn Ngọc bạn Thủy và bạn Lan đều là học sinh giỏi toàn diện.

b) Cả hai chị em trong nhà đều là vận động viên tài năng đầy triển vọng

c) Kỉ niệm buổi đầu đi học là kỉ niệm đẹp đẽ trong sáng và đáng nhớ suốt đời.

III.TẬP LÀM VĂN

Đề bài

 Trong thời gian nghỉ học dài ngày vừa qua, ở nhà em đã làm những công việc gì giúp đỡ ông bà cha mẹ? Hãy kể lại những việc mà em đã làm.

a) Em đã làm những công việc gì để phụ giúp ông bà cha mẹ ?

b) Khi làm những công việc ấy em cảm thấy có gì thú vị ?

c) Trong số những công việc ấy, em thích nhất công việc nào? Vì sao ?

d) Kết quả sau khi em làm những công việc ấy là gì ?

(HS làm bài vào vở Tiếng Việt)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI. CHÍNH TẢ

HỌC SINH VIẾT BÀI  “ NGHE NHẠC” SGK TIẾNG VIỆT 3 TẬP 2 TRANG 42.

V. ĐỌC CÁC BÀI TẬP ĐỌC TỪ TUẦN 26, TUẦN 27 , TUẦN 28

 

Bài viết liên quan