TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HỒNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

     Thực hiện công văn số 583/PGDĐT-GDTX  ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải về việc tổ chức: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ” năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 đến toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Nam Hồng.

     Sáng ngày 01/10/2021 Trường tiểu học Nam Hồng phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021. Động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh bước vào năm học mới với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu; tăng cường kỷ cương nền nếp trường học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu”, tạo sự quan tâm, ủng hộ đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện ta.

       Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đảng ta cũng xác định: Giáo dục và Đào tạo đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời”. Đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp,  không tập trung toàn trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19. Trường Tiểu học Nam Hồng tổ chức theo hình thức: Học sinh ngồi theo lớp,  cô tổng phụ trách phát thanh qua hệ thống loa trong toàn trường.

   - Viết bài tuyên truyền theo đúng chủ đề Chủ đề: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới; Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng” để tuyên truyền tới toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.   

    - Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số tại nhà trường, xây dựng xã hội học tập.  

    - Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy- học.

 

    Kết hợp với phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình thế hệ truyền thống các lớp, các khối học sinh, tuyên truyền động viên “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, tuyên dương khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt về công tác xây dựng xã hội học tập.

Bài viết liên quan